Presenta a tots els grups polítics 8 mesures prioritàries per a protegir “la dignitat de les persones i els seus drets” Com és habitual davant la convocatòria d’eleccions generals, Càritas …

Càritas llança les seves Propostes polítiques davant les eleccions del 28 d’abril per a construir «una societat més justa»


Presenta a tots els grups polítics 8 mesures prioritàries per a protegir “la dignitat de les persones i els seus drets”

Com és habitual davant la convocatòria d’eleccions generals, Càritas Espanyola fa públic el seu document de Propostes en el qual –com s’afirma a la seva introducció— s’ofereixen al conjunt de les forces polítiques una sèrie de mesures prioritàries per a protegir “la dignitat de cada persona i els drets que li són inherents” i promoure “la fraternitat i el bé comú” que serveixin per a construir “una societat humana, justa i democràtica”.

Amb el títol “Per a una societat més justa. Propostes polítiques davant les eleccions legislatives de 2019”, el document desenvolupa un total de 8 mesures concretes, que ja han començat a presentar-se als diferents grups de l’arc parlamentari.

L’objectiu de les mateixes és, com s’explica en el preàmbul del document, “el de servir a la transformació de la realitat aportant al debat públic, des de la nostra presència diària a les fronteres de l’exclusió social, algunes idees, tan urgents com factibles i constructives, per a que les diferents formacions polítiques puguin articular respostes pròximes, eficaces i de qualitat a les necessitats dels més vulnerables”.

Paper de Càritas com a agent de transformació social

Càritas reivindica el seu paper com a agent actiu de transformació de la societat, tant en l’àmbit local com global. Una missió que ve confirmada per la seva important base social (84.000 voluntaris i més de 3 milions de persones participants a Espanya i en projectes de cooperació internacional) i la seva àmplia presència territorial (70 Càritas Diocesanes i gairebé 6.000 Càritas Parroquials) com a organisme qualificat del servei organitzat de la fraternitat de les comunitats cristianes.

La necessitat de posar sobre la taula aquestes Propostes es basa, també, en l’alerta llançada per l’última Assemblea General de Càritas a la seva declaració final, on s’assenyala que “som testimonis de com, mentre augmenta l’escandalosa acumulació de riquesa en mans d’uns pocs, continuen sent moltes les persones i famílies a les que lis manquen cada dia uns recursos mínims que els permetin satisfer amb dignitat les seves necessitats bàsiques”.

Justícia social incompleta


Càritas entén que aquestes situacions no són el fruit de la casualitat, sinó conseqüència d’una justícia social incompleta i que, per tant, han de ser abordades mitjançant una acció pública d’incidència política que posi en joc dimensions tan profundes com la llibertat, la justícia, i la solidaritat.

Com es pot llegir a la introducció de les Propostes, “urgeix articular un marc legislatiu que garanteixi plenament els Drets Humans i protegeixi la dignitat de tota la ciutadania, en compliment i desenvolupament de les recomanacions fetes per Nacions Unides a Espanya en els últims anys”. I s’afegeix: “A l’estil de Jesús, que sempre va posar a les persones en el centre, treballem per a que els interessos econòmics no estiguin mai per damunt de la dignitat dels éssers humans, especialment de tots els oblidats”.

Aquesta és la raó per la qual, recordant la instrucció pastoral Església Servidora dels pobres de 2017, “no podem callar quan no es reconeixen ni respecten els drets de les persones”.

Les 8 Propostes

Aquestes són, en resum, les 8 Propostes que Càritas presenta davant la convocatòria electoral del 28 d’abril:

1. Ratificació de la Carta Social Europea revisada en 1996 i del Protocol addicional de 1995. Càritas proposa que el Regne d’Espanya ratifiqui la Carta Social Europea revisada i el seu Protocol de 1995 de reclamacions col·lectives, a fi de fer possible que els drets contemplats en ella –entre d’ altres, la protecció enfront de la pobresa– siguin una realitat per a totes les persones a tot el territori de l’Estat.

2. Garantia d’ingressos per a les llars en situació de pobresa. Càritas proposa un sistema de garantia d’ingressos mínims d’àmbit estatal per a que tota persona en situació de pobresa tingui dret a un ingrés mínim com a mesura imprescindible enfront de la pobresa.

3. Accés al dret humà a l’habitatge. Càritas proposa l’adopció de polítiques públiques que facin efectiu el Dret Humà a l’habitatge per a totes les persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social i una reforma legislativa que protegeixi a les llars vulnerables en cas de desallotjament.

4. Inclusió plena del treball en servei domèstic en el Règim General de la Seguretat Social. Càritas proposa realitzar els canvis legislatius necessaris perquè les persones que treballen en aquest sector aconsegueixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa, tal com estableix la Llei General de la Seguretat Social.

5. Garantir la protecció dels menors estrangers no acompanyats i el seu trànsit a la vida adulta. Càritas proposa modificar la legislació d’estrangeria respecte als menors estrangers no acompanyats d’acord a el que s’estableix en el marc internacional de la Convenció sobre els drets de la Infància i l’Adolescència per a garantir no només la seva protecció sinó el seu trànsit a la vida adulta.

6. Garantir els drets humans també en els procediments d’expulsió. Càritas demana la derogació de la Disposició Addicional Segona de la Llei orgànica d’Estrangeria, amb la qual es pretén donar aspectes de legalitat a uns procediments d’expulsió sumària que es realitzen sense cap mena de garantia.

7. Lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a l’energia. Càritas proposa l’adopció d’una Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, així com mesures actives per a garantir el dret a una energia neta per a totes les persones.

8. Enfortir la política de desenvolupament i cooperació internacional. Càritas demanda una política de desenvolupament regida pels drets humans i la sostenibilitat ambiental, que compti amb més recursos i de més qualitat, i que enforteixi el rol de la societat civil.

A fi de difondre a l’opinió pública el contingut d’aquestes Propostes, s’han preparat unes infografies en les quals de forma molt directa se sintetitza el contingut de cadascuna d’elles.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip