Càritas Espanyola assumeix la representació de Caritas Internationalis per a l’avaluació dels drets humans al nostre país, davant el III Examen Periòdic Universal al qual se sotmet Espanya. Caritas Internationalis, …

Càritas reclama davant Nacions Unides que els drets humans estiguin en el Centre de les polítiques públiques


Càritas Espanyola assumeix la representació de Caritas Internationalis per a l’avaluació dels drets humans al nostre país, davant el III Examen Periòdic Universal al qual se sotmet Espanya.

Caritas Internationalis, ha delegat en Sonia Olea, experta de l’Equip d’Incidència i Comunicació de Càritas Espanyola, la representació davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides durant la seva 44a sessió que se celebra amb motiu del III Examen Periòdic Universal al qual se sotmet Espanya.

Durant la seva intervenció, la representant de Càritas Espanyola ha sol·licitat una vegada més “la Implementació del II Pla de Drets Humans, que permeti el disseny de polítiques públiques amb enfocament del Dret Internacional dels Drets Humans. També, la implementació urgent de protocols que donin compliment a les recomanacions/dictàmens internacionals en matèria de Drets Humans”.

L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un mecanisme establert pel Consell de Drets Humans amb la finalitat de millorar l’accés i la garantia dels drets humans en cadascun dels 193 països membres de l’ONU.

Sonia Olea ha començat la seva intervenció assenyalant, en nom de Càritas Internationalis i en representació de Càritas Espanyola “el nostre suport i reconeixement a Espanya pel nombre significatiu de recomanacions formulades durant aquest tercer EPU i que han estat tingudes en compte per als pròxims quatre anys”.

Migrants, refugiats i tràfic de persones

Durant la seva intervenció la representant de Càritas ha cridat l’atenció sobre la situació que sofreixen diferents col·lectius de persones a les quals Càritas acompanya al nostre país i que es troben en una greu situació de pobresa, exclusió i desigualtat.

Amb relació als treballadors migrants les recomanacions al Govern d’Espanya han estat: la signatura de la Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treballadors migratoris i dels seus familiars.

També les devolucions sumàries a Ceuta i Melilla han estat objecte de recomanacions amb la finalitat de dotar dels recursos adequats per al compliment de les garanties processals en els procediments de devolució i la derogació de la Disposició Addicional Dècima de la Llei d’Estrangeria.

Amb referència a les persones migrants i refugiades l’aprovació d’un Reglament d’asil; una adequada distribució dels nens, nenes i joves no acompanyats en el territori de l’Estat, per a evitar la concentració en determinades zones. L’establiment d’un protocol de trasllats a la Península de les persones arribades a Canàries i a Ceuta i Melilla i la regularització de les persones estrangeres en situació irregular, almenys en el sector de les cures i en l’ocupació agrària.

En relació amb el tràfic d’éssers humans les recomanacions van dirigides a existència d’una llei d’assistència i protecció i atenció a les víctimes de tots els tipus de tràfic. Que es concretaria en l’adopció de mesures per a assegurar una atenció especial a la identificació en llocs fronterers, costes, CIE, CETI i CATE, respectant el principi de la no-devolució. Adoptar mesures perquè el principi de l’interès superior del nen i la presumpció de minoria d’edat es respectin. I l’elaboració d’un III Pla integral de lluita contra el tràfic de dones i nenes amb finalitats d’explotació sexual i un Pla Integral contra el Treball Forçat i la tracta amb finalitats d’explotació laboral.

Finalment, amb la finalitat d’evitar la criminalització de la pobresa, Càritas ha recomanat a Espanya la creació de sistemes de seguiment i un observatori de l’actual Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana especialment pel que fa a supòsits jurídicament indeterminats on poden veure’s molt danyades persones en situació d’exclusió social i vulnerabilitat severa.

Dret a un habitatge adequat i al desenvolupament

Altres recomanacions importants han estat les relacionades amb el dret a un habitatge adequat i al desenvolupament.

En matèria d’habitatge la recomanació s’ha centrat en l’estratègia de política pública la recuperació i promoció d’habitatge protegit de titularitat pública permanent i sempre de lloguer; considerant-la com a equipament públic amb escales suficients d’habitatge social per a persones i famílies vulnerables (sense ingressos estables o amb ingressos inferiors al mínim establert). D’especial importància resulten les garanties en la suspensió del desallotjament, en tant no es compti amb un habitatge adequat; assegurar l’accés a una compensació o un habitatge adequat i l’adopció d’un protocol d’actuació en casos de desnonaments que asseguri una coordinació adequada entre els tribunals i els serveis socials locals, així com entre els serveis socials mateixos per a una millor protecció de la persona/famílies en situació de vulnerabilitat.

Les recomanacions sobre el dret al desenvolupament s’han centrat d’una banda en l’increment progressiu de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament fins a aconseguir almenys el 0,4% RNB en 2023. En segon lloc, en l’establiment de salvaguardes suficients en matèria de DD.HH. en les operacions que impliquen el sector privat en aquesta Ajuda, així com prevenir situacions anòmales d’endeutament en països empobrits.

EPU
L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un nou i únic mecanisme del Consell de Drets Humans (el Consell) a fi de millorar la situació de drets humans en el terreny de cadascun dels 193 Països membres de l’ONU.

Sota aquest mecanisme, la situació de drets humans de tots els Països membres d’ONU és revisada cada 4,5 anys. 42 Estats són revisats cada any durant 3 sessions del Grup de Treball.

El resultat de cada revisió és reflectit en un «informe final» que llista les recomanacions que l’Estat examinat haurà d’implementar abans de la pròxima revisió.

L’EPU és un procés circular que comprèn 3 etapes claus: L’examen de la situació de drets humans de l’Estat examinat; la implementació entre dues revisions (4, 5 anys) per l’Estat examinat de les recomanacions rebudes i les promeses i compromisos voluntaris fets; i informació en la pròxima revisió de la implementació d’aquestes recomanacions i promeses, i de la situació de drets humans al país des de la revisió anterior.

Intervenció davant el Consell de Drets Humans de Nacions Unides

Logotip
Logotip
Logotip
Logotip