LA TAULA ESTATAL REIVINDICA EN EL SEU MANIFEST UNA LLEI INTEGRAL I UNA CONVENCIÓ INTERNACIONAL PER ALS DRETS DE LES PERSONES D’EDAT Amb motiu del Dia internacional de les persones …

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES MAJORS


LA TAULA ESTATAL REIVINDICA EN EL SEU MANIFEST UNA LLEI INTEGRAL I UNA CONVENCIÓ INTERNACIONAL PER ALS DRETS DE LES PERSONES D’EDAT

Amb motiu del Dia internacional de les persones majors, que se celebra l’1 d’octubre a tot el món, la Taula Estatal pels Drets de les Persones Majors presenta un Manifest 2020 amb les principals reivindicacions del moviment de majors a Espanya i un crit d’atenció davant la vulneració de drets soferta amb motiu de la pandèmia de la COVID. En el Manifest es reivindica la necessitat i la urgència de dissenyar polítiques públiques i estratègies d’intervenció des d’un enfocament basat en drets, en les quals es potenciï l’apoderament de les persones majors i amb discapacitat, es compti amb la seva opinió i s’abandoni l’enfocament assistencial i proteccionista de les polítiques dirigides a elles. La taula estatal reivindica un canvi en el model de cures, una llei integral per als drets de les persones majors, la reforma de la llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i una CONVENCIÓ INTERNACIONAL DE NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES MAJORS.

La crisi provocada per la pandèmia de la covid-19 ha tingut un impacte desproporcionat sobre les persones majors i ha evidenciat una profunda crisi estructural en el sistema de cures de llarga durada i en les residències, així com una falta de respostes adequades a les seves necessitats i drets per part dels poders públics.

Per això, la Taula Estatal dels Drets de les Persones Majors, exigeix garantir els drets i millorar la qualitat de vida de les persones majors, especialment en el cas d’aquelles que es troben en situació de pobresa, exclusió social o viuen en el medi rural.

Reivindicacions en el Dia internacional de les persones majors, davant el debat social sobre el model de cures:

Davant l’actual situació que estem vivint, les organitzacions de la Taula Estatal pels Drets de les Persones Majors volen recordar que és fonamental garantir el dret i l’accés a la sanitat pública de totes les persones majors, en igualtat amb la resta dels ciutadans, i reforçar els serveis professionals d’atenció domiciliària i teleassistència, entre altres, incloent-hi al medi rural.

Per a això, les organitzacions proposen reforçar i dissenyar les polítiques públiques dirigides a les persones majors des d’un enfocament basat en drets i no en un enfocament merament assistencial que garanteixi la dignitat de totes les persones independentment de les seves circumstàncies. La Taula Estatal proposa al govern i els partits polítics l’elaboració d’una Llei integral per als drets de les persones majors, redissenyar el SAD (Servei d’Atenció a domicili), per a configurar, al costat d’ell, un conjunt de serveis integrats per a l’atenció en domicilis que proporcionin atenció primària, teleassistència, suport a les famílies, centres de dia, el desenvolupament de l’assistència personal i la participació del voluntariat i altres iniciatives.

Les organitzacions de la Taula Estatal no creuen convenient crear nous recursos assistencials de mitjana o llarga estada, sociosanitaris o de cures intermèdies, i proposa canviar el model sanitari actual, basat en l’atenció d’aguts, i proporcionar suports diferents dels existents, a més d’apostar per la innovació i les noves tecnologies. D’altra banda, creuen imprescindible professionalitzar el sector de les cures millorant la formació de les i els professionals i dels i les cuidadores no professionals, als qui se’ls ha de facilitar també els mitjans i els suports necessaris. Entre aquests suports, destaquen la conciliació familiar i ajudes per a la reincorporació al mercat laboral que afavoreixin la cura de les persones majors en el seu entorn familiar, evitant la institucionalització. A més, manifesten que és fonamental apostar pel tercer sector d’acció social sense ànim de lucre per a la cobertura de serveis socials, enfront d’altres entitats amb finalitats lucratives.

Així mateix, consideren indispensable reformar la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per a adaptar les prestacions a la nova realitat i demanda de cures, i posar en marxa polítiques públiques dirigides a evitar la discriminació dels majors per raó d’edat, en la qual es destaqui el valor i l’ètica de les cures, es promogui l’envelliment actiu i l’exercici dels seus drets, com l’accés a l’educació, el transport, l’habitatge o a la tecnologia.

També consideren necessari apostar per un nou model residencial de residències i altres tipus d’allotjaments basats en iniciatives de les mateixes persones majors en els quals, a més de garantir-se l’atenció des del SNS (Sistema Nacional de Salut), es treballi amb un enfocament d’atenció centrat en la persona, on pugui prestar-se el SAD.

En aquest sentit, les organitzacions exigeixen incloure en els pressupostos de l’Estat i de les Comunitats Autònomes recursos econòmics que permetin millorar l’atenció de les necessitats de les persones majors i fer un seguiment d’ofici d’aquelles situacions de vulnerabilitat i indefensió que poguessin patir.

Finalment, com en cada comunicació de la Taula Estatal pels Drets de les Persones Majors, les organitzacions reivindiquen que, des d’Espanya, se secundi de manera ferma una Convenció internacional sobre els drets de les persones majors per part de Nacions Unides.

Sobre la Taula Estatal pels Drets de les Persones Majors

La Taula Estatal pels Drets de les Persones Majors, creada en 2013 a Madrid, està constituïda per les principals entitats del tercer sector relacionades amb la defensa dels drets humans i acció social, amb especial atenció a les persones majors. La missió de la Taula Estatal és defensar els drets de les persones majors enfront d’abusos o violència, lluitar contra la discriminació per edat, fer visible a aquest col·lectiu en l’actual sistema de protecció de drets humans, destacar les seves contribucions positives que realitza a les seves famílies i a la societat en general. La Taula s’uneix al moviment existent en 57 països per a demandar una Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones Majors.

Web Derechos Mayores

Voluntaris de Càritas Menorca a la Residencia d’Ancians de Maó:

Viure de forma compromesa és una manera de ser i estar per a respondre a la realitat de les persones més vulnerables.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip