Davant el Consell de Ministres del dia 17, Càritas proposa mesures en ocupació, habitatge, alimentació, ingressos mínims, immigració i refugi. Davant la celebració del Consell de Ministres del dia 17, …

COVID-19: Càritas presenta una bateria de propostes per a pal·liar els efectes del virus en les persones més vulnerables


Davant el Consell de Ministres del dia 17, Càritas proposa mesures en ocupació, habitatge, alimentació, ingressos mínims, immigració i refugi.

Davant la celebració del Consell de Ministres del dia 17, Càritas Espanyola fa públic un document de propostes urgents per a garantir els drets de les persones en situació d’exclusió social que estan més exposades davant els efectes del coronavirus.

A partir de l’anàlisi de riscos que aporta el VIII Informe FOESSA als quals estan exposats, davant l’esclat d’una nova crisi econòmica, una part important de la població espanyola en situació de vulnerabilitat social, Càritas alerta dels efectes socials que aquesta emergència sanitària creada pel Covid-19 pot produir en les famílies en situació de pobresa i exclusió. Parlem, segons les dades de FOESSA, de 8,5 milions de persones, és a dir, el 18,4% de la població espanyola.

A fi d’atenuar al màxim l’impacte de la crisi en aquestes persones, el document identifica una sèrie de mesures socials que haurien d’adoptar-se amb caràcter d’urgència en aquesta primera etapa de l’emergència en matèria d’ocupació, habitatge, alimentació, ingressos mínims, immigració i refugi, i accés a subministraments bàsics.

Càritas és conscient que aquesta conjuntura reclama, com mai abans, el treball en xarxa. Per això, convida a sumar voluntats i recursos per part de tots els poders públics, les organitzacions del Tercer Sector Social, els agents socials i econòmics, i el conjunt de la societat civil per a avançar en aquestes propostes.

De manera resumida, aquestes són les mesures elaborades per Càritas per a posar als qui més ho necessiten en el centre de l’agenda política:

Ocupació

– Pròrrogues en la prestació per desocupació i subsidi per desocupació

– En els expedients de regulació temporal d’ocupació, flexibilitzar de les condicions per a l’accés a la prestació per desocupació.

– Ajudes d’emergència temporal en ocupació domèstica

Habitatge

– Suspensió dels desnonaments durant els mesos de març i abril, amb possibilitat de pròrroga si la situació d’emergència ho requereix.

– Mantenir les mesures extraordinàries ja aprovades per a les persones en situació de sense llar i especial consideració a la mobilitat d’aquestes persones.

Ingressos Mínims

– Prorrogar automàticament les rendes mínimes concedides i les subjectes a renovació al març i abril. I resoldre de manera urgent les que estan en curs

Alimentació

– Suport a l’anunci del Govern d’aprovar una partida extraordinària de 25 milions d’euros perquè les famílies beneficiàries de beques de menjador puguin fer efectiu aquest dret davant el tancament dels centres educatius.

– A fi d’assegurar el dret a l’alimentació dels menors afectats pel tancament de col·legis i menjadors escolars, Càritas proposa gestionar les ajudes previstes en forma de targetes canviables en tota mena de supermercats i comerços d’alimentació per a les famílies amb beques de menjador.

Immigració i protecció internacional

– Pròrroga de les autoritzacions d’estrangeria subjectes a renovació.

– No incoació d’expedients sancionadors en matèria d’estrangeria i de suspensió dels procediments d’expulsió.

– Els joves tutelats que aconsegueixin la majoria d’edat, de manera extraordinària, hauran de poder prorrogar la seva situació en els centres/recursos d’acolliment per a evitar situació de carrer.

– Davant el tancament dels CIES, es proposa que aquelles persones que no tenen un domicili puguin ser acollides pel sistema d’acolliment d’emergència.

– Pròrroga de les renovacions de familiars de ciutadans comunitaris i espanyols de manera automàtica.

– Pròrroga de les targetes de sol·licitants d’asil caducades o pendents de renovació.

– Interrupció del termini per a avançar o esgotar l’itinerari d’acolliment. .

Subministraments bàsics

– Lluita contra la pobresa energètica: assimilar el supòsit recollit en l’Estratègia Espanyola de Lluita contra la Pobresa Energètica sobre la prohibició d’interrompre el subministrament energètic en situacions meteorològiques extremes durant, almenys, la vigència de la Declaració de l’Estat d’Alarma. Així mateix, es contemplaria pel cas d’altres subministraments bàsics com a aigua i telèfon.

– Bono social elèctric: Les persones acollides al bo social elèctric haurien de veure incrementat en un 50% el límit anual de consum energètic bonificable.

Una crisi sanitària i social

En el document, Càritas assenyala que la crisi social que es troba unida a la crisi sanitària està generant efectes presents en les condicions de vida i en les pràctiques quotidianes de la població espanyola, que viuen en un estat d’alarma i aïllament conjuntural per a contenir i frenar l’evolució de la pandèmia.

L’aïllament imposat està exposant a la vivència de la crisi en solitud a les llars unipersonals, a l’eliminació de les relacions socials que poden compensar la falta de capacitats d’una part de la població.

Es tracta d’una crisi social que està extremant les seves conseqüències en la població més vulnerable, la que es troba, en situació de pobresa i exclusió social, amb el risc real afegit que, en el curt i mitjà termini, augmenti la bossa de l’exclusió social i empitjori les condicions de vida de la població en condicions socials més precàries.

D’entre els 8,5 milions de persones es troben en exclusió social, hi ha un grup d’1,8 milions que acumulen tal quantitat de problemes i necessitats que seran les primeres a notar l’aturada de la nostra economia i de com s’estableixin les prioritats de les polítiques de protecció social.

Cal recordar, que durant el breu període de recuperació que hem viscut després de l’última crisi, no hem aconseguit revertir prou la situació d’aquestes persones i tornar a paràmetres de l’any 2007. I la seva capacitat de resistència davant aquesta nova crisi és pràcticament inexistent.

Com adverteixen els experts de FOESSA, durant els últims deu anys les classes més desfavorides han estat esperant alguna mesura de gran importància que pogués revertir, o almenys parar, el seu procés d’acumulació de dificultats. No obstant això, les mesures de contenció de la despesa, més enllà d’on vinguessin, han estat les prioritàries, abandonant a persones i llars sense capacitat de resistència en l’espai de l’exclusió més severa. Només un sistema públic de Serveis Socials molt afeblit i unes organitzacions del Tercer Sector exhaustes han intentat parar i contenir la situació.

Riscos per a la societat “insegura”

En el document, Càritas alerta també en els riscos que aquesta crisi sanitària pot implicar pels que en el VIII Informe FOESSA identifica com a “societat insegura”, un sector social que ocupava la part més baixa de la societat integrada, composta per 6 milions de persones i que “es mou en el tall de la navalla” en estar en l’avantsala de l’exclusió. És una part de la societat que, de produir-se canvis substancials en les seves condicions personals, o davant una eventual sacsejada d’una nova crisi, la seva sustentació econòmica i social es trencarà.

Per a Càritas, la nova crisi ha arribat amb l’impacte del Covid-19 i que, en cas de no adoptar-se les mesures socials necessàries, provocarà que una part d’aquests 6 milions de ciutadans estiguin en risc d’incrementar la població en exclusió social.

No deixar a ningú enrere

És tasca de Càritas acompanyar, visibilitzar la realitat social i proposar alternatives viables perquè l’impacte en les persones vulnerables i en situació d’exclusió social sigui el menor possible.

Càritas apel·la a la llarga experiència d’acompanyament i escolta que duu a terme des de fa més de setanta anys a Espanya a les persones i famílies que estan en situació de major desprotecció per a urgir al Govern a respondre sense demores a una situació d’emergència sanitària, econòmica i social com la que estem vivint. Tret que es prenguin mesures destinades a no deixar a ningú enrere, aquestes persones sofriran de forma més profunda i més prolongada en el temps, l’impacte d’aquesta emergència.


Logotip
Logotip
Logotip
Logotip